...

Wyposażenie drogowe

Polityka Prywatności

(zwana dalej: Polityką)

Bezpieczeństwo osób korzystających z naszej strony internetowej jest dla nas niezwykle ważne. Wszelkie kwestie z tym związane traktujemy priorytetowo. Z powyższych względów, a także mając na uwadze Państwa słuszne interesy, konieczność zapewnienia najwyższych standardów ochrony Państwa danych osobowych oraz w związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwanego: RODO) poniżej przedstawiamy zasady, którymi kierujemy się w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojciech Klepka prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą KW Group Wojciech Klepka pod adresem: ul. Gruszkowa 16, 62-030 Luboń (dalej zwany: Przedsiębiorcą lub Administratorem).

 1. Administrator informuje, iż jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki, sposobu i zasad przetwarzania przez Przedsiębiorcę danych osobowych lub innych kwestii związanych z bezpieczeństwem informacji w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej można kierować:

  • Pisemnie: na adres siedziby przedsiębiorcy wskazany powyżej za pośrednictwem przesyłek pocztowych;
  • Głosowo: pod numerem telefonu Przedsiębiorcy, tj. +48 575 747 808 ;
  • Elektronicznie: na skrzynkę poczty elektronicznej przedsiębiorcy, t j. biuro@wyposazeniedrogowe.pl
  .
 2. Administrator nie jest obowiązany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Przedsiębiorca, w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą niezwłocznie udziela odpowiedzi na kierowane do niego pytania w związku z ochroną danych osobowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów praw
 1. Przedsiębiorca informuje, że typowymi kategoriami danych osobowych, podlegających przetwarzaniu przez Przedsiębiorcę są:
  • dane identyfikacyjne , w szczególności: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, firma;
  • dane identyfikacyjne związane z wykonywaną działalnością gospodarczą, w szczególności: NIP, REGON;
  • dane adresowe , w szczególności:, numeru telefonu, adres poczty elektronicznej;
  • dane rozliczeniowe , w szczególności: numer rachunku bankowego.

 2. Przedsiębiorca w związku z powyższymi sytuacjami uzyskuje dane osobowe (samodzielnie lub poprzez swoich pracowników) bezpośrednio od Państwa, a w przypadku przetwarzania danych Pracowników partnerów handlowych Przedsiębiorcy, dane te Przedsiębiorca uzyskuje od swoich partnerów handlowych i Kontrahentów w związku z zawarciem i realizacją umów.

 3. Administrator informuje, iż podanie przez Państwa ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne między innymi w celu:
  • realizacji odpowiedzi na Państwa pytania , w tym te dotyczące oferowanych produktów i usług kierowane drogą telefoniczną, mailową lub pocztową;
  • przygotowania ofertydotyczącej oferowanych produktów i usług w związku z wykonywaną działalnością na podstawie uzyskanych od Państwa informacji;
  • przyjęcia i realizacji zlecenia lub zawarcia umowy , w szczególności umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług;
  • wykonania umowy , w tym ochrony praw obu stron stosunku prawnego;
Przedsiębiorca informuje, iż stosuje wszelkie wynikające z przepisów prawa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym zasadę minimalizmu. W związku z powyższym możliwe jest, że Przedsiębiorca przetwarza jedynie niektóre z powyższych danych, które są niezbędne do realizacji danego celu i w zakresie wynikającym z podstawy przetwarzania.

Niepodanie danych osobowych powoduje brak możliwości realizacji ww. czynności i skorzystania z oferowanych przez Przedsiębiorcę usług
 1. Przedsiębiorca informuje, iż przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach, a podstawę prawną ich przetwarzania stanowi jedna lub więcej ze wskazanych poniżej przepisów:
  • 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu udzielenia odpowiedzi na kierowaną korespondencję oraz zapytania telefoniczne; przygotowania oferty Przedsiębiorcy zgodnej z Państwa oczekiwaniami, przyjęcia i realizacji zlecenia oraz zawarcia i wykonania umów w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą; przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, a także w celach kontaktu z naszymi Kontrahentami, dostawcami i partnerami handlowymi;
  • 6 ust. 1 lit. c) RODO , tj. w celu realizacji ciążących na Przedsiębiorcy obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności w zakresie realizacji Państwa zapytań dotyczących reklamacji, gwarancji, wniosków, skarg; realizacji zapytań dotyczących danych osobowych; realizacji obowiązków księgowych, w tym wystawienia i doręczenia rachunków i faktur; prowadzenia rachunkowości oraz dokumentacji do której prowadzenia Przedsiębiorca jest obowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  • 6 ust. 1 lit. f) RODO , tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Przedsiębiorcy, w szczególności wykonania zawartych umów; ochrony praw Przedsiębiorcy lub osób trzecich; dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed nimi; zapewnienia zgodności wykonywanej działalności i sposobów przetwarzania danych z przepisami prawa, w tym w szczególności, lecz niewyłącznie z przepisami o ochronie danych osobowych, rachunkowymi i podatkowymi.

 2. Przedsiębiorca informuje, iż nie przetwarza Państwa danych w innych celach niż wskazane powyżej, a w przypadku woli wykorzystania Państwa danych osobowych do celów innych niż wskazane powyżej zostaną Państwo uprzednio poinformowani o przetwarzaniu Państwa danych osobowych także w innych celach ze wskazaniem nowego celu przetwarzania Państwa danych.
 1. Przedsiębiorca informuje, że okres przetwarzania Państwa danych osobowych przez Przedsiębiorcę jest zależny od celu, w związku z którym Państwa dane są przetwarzane przez Administratora. Czas, przez który Państwa Dane osobowe będą przetwarzane przez Przedsiębiorcę jest ustalany w oparciu o następujące kryteria:
  • okres czasu niezbędny do odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane do Przedsiębiorcy, okres przygotowania oferty na podstawie Państwa zapytania oraz oczekiwania na Państwa akceptację, okres prowadzenia negocjacji oraz precyzowania warunków realizacji zlecenia;
  • okres czasu na jaki zawarta została umowa, okres realizacji zawartej umowy, okres wynikający z udzielonych gwarancji, rękojmi lub innych praw o zbliżonym charakterze, okres wynikający z norm prawa, w szczególności prawa podatkowego i rachunkowego;
  • okres czasu wynikający z właściwych przepisów prawa, przez który przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne m.in. ze względu na konieczność udokumentowania wykonywania przez Administratora działalności gospodarczej zgodnie z prawem
  • okres czasu, który jest niezbędny do ochrony praw i roszczeń Administratora i podmiotów trzecich oraz obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Przedsiębiorcy przez podmioty trzecie;/li>
  • okres czasu wskazany przez właściwe przepisy prawa jako termin przedawnienia roszczeń prywatnoprawnych oraz publicznoprawnych;
  • okres prowadzonych wszelkiego rodzaju kontroli u Przedsiębiorcy przez powołane do tego na mocy właściwych przepisów prawa organy;
  • okres prowadzenia sporów przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi lub innymi organami uprawnionymi do rozstrzygania sporów.
   
 2. Po upływie najpóźniejszego z wyżej wymienionych okresów, Państwa dane osobowe zostaną trwale usunięte.
Przedsiębiorca informuje, iż nie przekazuje i nie zamierza przekazywać w przyszłości Państwa danych do państw trzecich, w szczególności poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku zaistnienia po stronie Przedsiębiorcy chęci przekazywania danych poza EOG przed ich przekazaniem zapewni on realizację ciążącego na nim obowiązku informacyjnego.
Przedsiębiorca informuje, iż nie podejmuje on w stosunku do Państwa decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w szczególności Administrator informuje, iż nie dokonuje profilowania w rozumieniu RODO.
 1. Administrator informuje, iż stale monitoruje poziom zabezpieczeń oraz aktualizuje i ulepsza systemy bezpieczeństwa i przetwarzania w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych w zakresie przetwarzanych danych osobowych. Administrator podejmuje także działania mające na celu przeciwdziałanie utracie Państwa danych osobowych, uzyskaniu nieautoryzowanego dostępu czy utracie kontroli nad danymi. Administrator stale monitoruje rozwój technologii w zakresie ochrony danych osobowych, a także identyfikuje pojawiające się zagrożenia w szczególności w zakresie przetwarzania danych w formie elektronicznej.

 2. Administrator dokłada wszelkich starań w celu realizacji obowiązujących zasad związanych z przetwarzaniem danych, a ustanowionych na mocy RODO, w szczególności Przedsiębiorca zapewnia poufność Państwa danych, a także ich integralność. Jednocześnie przedsiębiorca ogranicza przetwarzanie danych wyłącznie do niezbędnego minimum stosując procedury rozliczalności oraz retencji danych osobowych. Powyższe jest realizowane w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

 3. Administrator realizując przyjęte standardy ochrony danych osobowych, przed przekazaniem Państwa danych osobowych podmiotom współpracującym i partnerom handlowym podejmuje działania mające na celu weryfikację stosowanych przez te podmioty standardów bezpieczeństwa, których poziom powinien odpowiadać standardom przyjętym przez Administratora.
 1. Przedsiębiorca informuje, iż w zakresie w jakim przetwarza dane osobowe przysługują państwu prawa wynikające z RODO, w tym:
  • prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
  • prawo sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
  • prawo usunięcia Państwa danych osobowych (art. 17 RODO
  • prawo ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 18 RODO);
  • prawo przeniesienia Państwa danych osobowych (art. 20 RODO);
  • prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 21 ust. 1 RODO).
   
 2. Administrator informuje, iż celem skorzystania z powyższych uprawnień należy skorzystać z jednego z kanałów komunikacji udostępnionego przez Przedsiębiorcę.

 3. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, tel. 606-950-000).

Niniejsza Polityka z uwagi na stały rozwój techniczny i technologiczny w zakresie zabezpieczeń danych osobowych, a także pojawiania się nowych zagrożeń dla ich ochrony może podlegać zmianom, przy czym zmiany te mogą następować w dowolnej chwili bez wcześniejszego powiadomienia.

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.